Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, tel: 81 749 53 00, fax: 81 749 53 01, email: sekretariat@zdw.lublin.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Bogusz, e-mail: k.bogusz@zdw.lublin.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 749 53 26. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie posiada 8 Rejonów Dróg Wojewódzkich zlokalizowanych przy:

 • ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin - siedziba główna
 • ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska - Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
 • ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
 • ul. Grabowiecka 18b, 22-500 Hrubieszów - Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
 • ul. Budnego 5, 23-100 Bychawa - Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
 • ul. Wojska Polskiego 21, 21-200 Parczew - Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
 • ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
 • ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa - Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
 • ul. Stefana Batorego 2, 22-400 Zamość - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W budynku przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 w Lublinie dostepna jest winda.

10. Informacje dodatkowe

Zarząd Dróg Wojewódzkichw Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.